II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. V Konferencja EBIB Internet w bibliotekach
Toruń, 14-15 stycznia 2010 roku

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

AMUR - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

pdf prezentacja

Abstrakt

W referacie zaprezentowano repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). Przedstawiono strategię promowania idei otwartych archiwów wśród pracowników naukowych uczelni. Zwrócono uwagę na istotę propagowania idei powołania repozytorium instytucjonalnego poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami np. indywidualne rozmowy, dyskusje czy prezentacje na radach wydziałów uczelni, ale również w sposób pośredni, przez przeprowadzanie badań ankietowych mających na celu określenie zainteresowania pracowników naukowych UAM utworzeniem repozytorium czy przez publikowanie artykułów promujących tę koncepcję.

Przedstawiono strukturę organizacyjną repozytorium AMUR, w której funkcjonują i współpracują ze sobą redaktorzy repozytorium, asystenci wydziałowi, administrator systemu oraz Wydawnictwo Naukowe UAM, a także inni wydawcy. Wskazano na potrzebę szkoleń zarówno współtwórców, jak również użytkowników platformy. Omówiono poszczególne kolekcje stworzone w repozytorium oraz zasady deponowania w nich dokumentów. Szczegółowo zostały przedstawione kolekcje doktoratów, czasopism wydawanych na UAM oraz artykułów naukowych. Poruszono również aspekty prawne (licencje stosowane w repozytorium AMUR) oraz zasady funkcjonowania repozytorium (polityka gromadzenia, udostępniania, deponowania oraz zabezpieczania dokumentów). Przedstawiono korzyści, jakie płyną z posiadania repozytorium dla uczelni i jej pracowników, m.in. wzrost prestiżu uczelni, promocja potencjału kadry naukowej, wspieranie edukacji studentów, powszechności i szybkości dostępu do wyników badań oraz uproszczenie zadań administracyjnych.

W referacie podkreślono fakt, że repozytorium instytucjonalne nie stanowi tylko cyfrowego archiwum przechowywania dokumentów, ale jest to przede wszystkim witryna uczelni promująca badania naukowe. Ponadto wskazano na duże znaczenie repozytorium w zakresie udostępniania recenzowanych czasopism wydawanych na uczelni, dzięki czemu staną się one czasopismami Open Access.


pdf presentation


Abstract

The paper presents AMUR – an institutional repository of Adam Mickiewicz University in Poznań. The strategy of promoting the idea of open archives among academic staff was discussed. A special attention was paid on promoting the idea of institutional repository development by contacting the researches directly (e.g. by personal talks, debates or presentations during the faculty council meetings) and also by conducting surveys to analyze academic staff interests in institutional repository creation as well as by publishing articles advertising that idea.

Repository organizational structure, in which repository editors, assistant lecturers, system administrator, university publishing office and the other publishers are functioning and co-operating was described. The need for special trainings for both platform creators and users was indicated. All the repository collections and the instructions for depositing documents in the repository were discussed. The collections of: PhD theses, periodicals published by the university and scientific articles were presented in detail. Certain legal aspects (licenses applied in AMUR) and rules of repository functioning (documents acquiring policy, circulation, depositing and preserving) were raised.

The benefits an institutional repository may bring to the university and its staff were enumerated: raising university's prestige, promoting academic staff potential, supporting educational process and wide and quick access to research results as well as reducing administrative issues. The papers also underlines the fact that an institutional repository means not only a digital archive for documents collecting, but it is first of all a special “university window” which promotes research. The articles also shows the key role repository plays in providing access to peer reviewed journals published by the university – when deposited in a repository, they become Open Access journals.

Emilia Karwasińska

Biogram

Emilia Karwasińska jest absolwentką kierunku komunikacja i zarządzanie zasobami informacji na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na stanowisku kustosza dyplomowanego. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych na gruncie bibliotecznym (biblioteki cyfrowe, repozytoria, e-learning, wirtualne przewodniki), form zarządzania strategicznego w dzisiejszym bibliotekarstwie oraz marketingu usług bibliotecznych. Jest współautorem i koordynatorem wielu projektów badawczych i wdrożeniowych. Obecnie jest czynnie zaangażowana w propagowanie idei stworzenia repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biography

Emilia Karwasińska is graduated in communication and information resources management at the Modern Languages Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań. She works as a chartered librarian in the Scientific Information Department of Poznań University Library. She is particularly interested in new information technologies implementation in library environment (digital libraries, repositories, e-learning, virtual guidelines etc.), strategic management models applied in contemporary librarianship as well as methods of library services promotion. She is also co-designer and coordinator of many research and implementation projects. At the moment she is involved in promotion of the idea of institutional repository development at Adam Mickiewicz University in Poznań.

Emilia Karwasińska

Biogram

Małgorzata Rychlik jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat kierowała Biblioteką Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. Obecnie pracuje w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na stanowisku kustosza dyplomowanego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem Open Access, w szczególności z rozwojem repozytoriów instytucjonalnych.

Biography

Małgorzata Rychlik is graduated from Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw. For several years she had been a Head of the Library of Mammal Research Institute of Polish Academy of Sciences in Białowieża. At the moment she works as a chartered librarian in the Scientific Information Department of Poznań University Library. In her research she focuses on Open Access movement issues, in particular on institutional repositories development.


            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2010 EBIB

            AMUR - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska // W: II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. V Konferencja EBIB Internet w bibliotekach, Toruń, 14-15 stycznia 2010 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2010. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 21). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat21/rychlik_karwasinska.php